Toán Lớp 4: hãy trả lời câu hỏi sau tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19

By Phi Nhung

Toán Lớp 4: hãy trả lời câu hỏi sau
tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19
Viết một bình luận