Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Câu 3. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Toán Lớp 4: Câu 3. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : 45Kg
  Đổi : 2 tạ 70 Kg = 270 Kg
  Số Kg gạo có trong mỗi bao là :
         270 : 6 = 45 (Kg)
               Giải đáp : 45Kg
   

 2. CHO MEO XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA!
  $\text{Đổi 2 tạ 7kg = 270 kg}$
  $\text{Mỗi bao có số kg gạo là:}$
        $\text{270 : 6 = 45 (kg)}$
         $\text{Đáp số: 45 kg gạo}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai