Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh tổng sau: Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 Câu 2: (2 điểm) Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem m

Toán Lớp 4: Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh tổng sau:
Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4
Câu 2: (2 điểm)
Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?
Câu 3: (2 điểm) Tìm các phân số lớn hơn 1/5 và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi?
Câu 4: (2 điểm) Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở?
Câu 5: (2 điểm) Một gia đình có 2 người con và một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nay chia thửa đất đó thành hai hình chữ nhật nhỏ có tỉ số diện tích là 2/3 để cho người con thứ hai phần nhỏ hơn và người con cả phần lớn hơn. Hỏi có mấy cách chia? Theo em nên chia theo cách nào? Tại sao?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 2: Các số có 3 chữ số giống nhau là:
  111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.
  Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại
  Vì số: 555 – 543 < ***
  Còn lại ta có:
  666 – 543 = 123
  777 – 543 = 234
  888 – 543 = 345
  999 – 543 = 456
  Vậy ta có 4 số là:
  123; 234; 345; 456.
  Đáp số: 123; 234; 345; 456.
  Câu 3: (hình)
  Câu 4:
  Khi Linh mua gấp đôi số hàng và phải trả gấp đôi tiền tức là:
  Khi đó mua 8 tập giấy và 6 tập vở hết:
  5400 x 2 = 10 800 ( đồng)
  Do đó hai người mua chênh lêch:
  10 800 – 9 900 = 900 ( đồng)
  Đó chính là tiền tập giấy.
  Giá mua 6 vở:
  9 900 – (700 x 9) = 3 600 (đồng)
  Vậy giá vở 1 quyển là :
  3 600 : 600 = 600 ( đồng)
  Đáp số: Tập giấy: 900 đồng
                Quyển vở: 600 đồng
  Câu 5:
  Cách 1: Chiều dài thửa đất là:
  20 x 2 = 40 (m) 
  Diện tích thửa đất là:
  20 x 40 = 800 (m²)
  Diện tích phần đất nhỏ chiếm tỷ số phần trong cả thửa đất là:   2/23 = 3/5
  Diện tích phần đất nhỏ chiếm tỷ số phần trong cả thửa đất là:    3/23 = 3/5
  2/5  chiều rộng thửa đất là:
  2/5  x 20 = 8 (m) 
  3/5  chiều rộng thửa đất là:
  3/5 x 20 = 12 (m) 
  Diện tích mảnh đất nhỏ:
  8 x 40 = 320 (m²) 
  Diện tích mảnh đất lớn:
  12 x 40 = 480 (m²) 
  Cách 2:
  2/5 chiều dài thửa đất là:
  2/5  x 40 = 16 (m) 
  3/5  chiều dài thửa đất là:
  3/5 x 40 = 24 (m) 
  Diện tích mảnh đất nhỏ:
  16 x 20 = 320 (m²) 
  Diện tích mảnh đất lớn:
  24 x 20 = 480 (m²) 
  Theo em nên chọn cách chia thứ 2 vì 2 phần đất sẽ cân đối để xây nhà.

  toan-lop-4-cau-1-2-diem-tinh-nhanh-tong-sau-bo-de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-lop-4-cau-2-2-diem-tim

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt