Toán Lớp 4: Bài 3: Mỗi xe chở 125 hộp sữa, mỗi hộp chứa 760g sữa bột. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu ki- lô- gam sữa bột?

By Phương

Toán Lớp 4: Bài 3: Mỗi xe chở 125 hộp sữa, mỗi hộp chứa 760g sữa bột. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu ki- lô- gam sữa bột?
Viết một bình luận