Toán Lớp 4: Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút? Bài 2

Toán Lớp 4: Bài 1:
Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút?
Bài 2:
Cuộn dây thép dài 53m. Mỗi chiếc đinh dài 6cm. Thời gian chặt 1 chiếc đinh là 2 phút. Chặt xong chiếc đinh hết bao nhiêu phút?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút? Bài 2”

 1. Bài 1.

  Đổi 12m = 120dm

  Số lần cưa là:

                  120 : 8 – 1 = 14 (lần)

  Thời gian cưa xong cây gỗ là:

                  5 x 14 = 70 (phút)

  Bài 2.

  Đổi 53m = 5300cm

  Ta có: 5300 : 6 = 833 (dư 2)

  Vậy có 833 chiếc đinh.

  Số lần chặt là:

                833 – 1 = 832 (lần)

  Thời gian chặt xong chiếc đinh là:

                2 x 832 = 1664 (phút)

   

  Trả lời

Viết một bình luận