Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 97×34 238×35 1234×56 153×93 247×148 549×694 119×294 268×132 Đặt tính rồi tính Làm giúp tặng 1 tim and 5 sao

Toán Lớp 4: 97×34
238×35
1234×56
153×93
247×148
549×694
119×294
268×132
Đặt tính rồi tính
Làm giúp tặng 1 tim and 5 sao

Comments ( 2 )

 1. 97 x 34 = 3298
  238 x 35 = 8330
  1234 x 56 = 69104
  153 x 93 = 14229
  247 x 148 = 36556
  549 x 694 = 381006
  119 x 294 = 34986
  268 x 132 = 35376
  xin lỗi bạn mình không thể đặt tính được

 2. Giải đáp: 97 x 34 = 3298 
  238 x 35 = 8330
  1234 x 56 = 69104
  153 x 93 = 14229
  247 x 148 = 36556
  549 x 694 = 381006
  199 x 294 = 58506 
  268 x 132 = 35376 
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương