Toán Lớp 4: 21 tạ 39kg=… 50049cm²=5…49…

Toán Lớp 4: 21 tạ 39kg=…
50049cm²=5…49…

TRẢ LỜI

 1. 21 tạ 39 kg = 2139 kg
  vì:
  ⇒ 1 tạ = 100 kg
  Nên đổi ra :
  ⇒ 21 tạ 39 kg = 2139 kg
  50049 cm² = 5 m² 49 cm²
  vì:
  ⇒ 5 m² = 50000 cm²
  Nên đổi ra :
  ⇒ 50049 cm² = 5 m² 49 cm²
  XIN HAY NHẤT

  Trả lời

Viết một bình luận