Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một số nhân với 9 rồi cộng 37 thì được số nhỏ nhất có 3 chữ số. Hãy tìm số đó

Toán Lớp 3: Một số nhân với 9 rồi cộng 37 thì được số nhỏ nhất có 3 chữ số. Hãy tìm số đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số nhỏ nhất có 3 chữ số là : 100
  Ta gọi số đó là x :
  Ta có :
  x xx 9 + 37 = 100
  x xx 9 = 100 – 37
  x xx 9 = 63
         x = 63 : 9
         x = 7
  $\text{Vậy số đó là : 7}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100
  Gọi số cần tìm là x
  Theo đề bài ta có:
     X * 9 +37 = 100
  => X * 9      = 100 – 37
  => X * 9      = 63
  => X            = 63 : 9
  => X            = 7
  Vậy số cần tìm là 7
  chúc bạn học tốt 😉

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng