Toán Lớp 3: May mỗi bộ quần áo hết 2m vải. Hỏi có 120m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? 2.May mỗi bộ quần

Toán Lớp 3: May mỗi bộ quần áo hết 2m vải. Hỏi có 120m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?
2.May mỗi bộ quần áo hết 3 mét vải. Hỏi có 34 mét vải thì may được nhiều nhất mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

TRẢ LỜI

 1. $\textit{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   Bài 1.
  $\textit{May được số bộ quần áo là:}$ 
     120÷2=60(bộ)(dư 0)
  $\textit{Đáp số: 60 bộ quần áo và không thừa mét vải nào.}$
  Bài 2.
  $\textit{May được số bộ quần áo là:}$
     34÷3=11(bộ)(dư 1)
  $\textit{Đáp số: 11 bộ quần áo và thừa 1 mét vải.}$

  Trả lời
 2. Số bộ quần áo may được và còn thừa số m vải là:
  120:2= 60 (m) và không dư
  Đáp số:….
  ___________________________________________________________
  May được số bộ quần áo và thừa số m vải là:
  34:3= 11(m) và dư 1m vải
  Đáp số:….
  #namOvO
   

  Trả lời

Viết một bình luận