Toán Lớp 3: Bốn người A B C và D đến một cái giếng lần lượt có 3 cái 1 2 và 4 cái xô lớn giống nhau. Chỉ có một cái xô nhỏ dùng để lấy nước từ giến

By Mộng Tâm

Toán Lớp 3: Bốn người A B C và D đến một cái giếng lần lượt có 3 cái 1 2 và 4 cái xô lớn giống nhau. Chỉ có một cái xô nhỏ dùng để lấy nước từ giếng. Họ phải hút nước từ giếng theo thứ tự nào để tổng thời gian họ bỏ ra là ít nhất? Thời gian một người đã bỏ ra bao gồm cả thời gian chờ đợi của anh ta. Nếu a đã dành 3 phút và B đã dành 5 phút, thì tổng thời gian họ đã bỏ ra là 8 phút
Viết một bình luận