Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: tính do dài đường gấp khúc 4 đoạn thẳng bằng nhau mỗi đoạn thẳng dài 6cm

Toán Lớp 2: tính do dài đường gấp khúc 4 đoạn thẳng bằng nhau mỗi đoạn thẳng dài 6cm

Comments ( 2 )

 1. Đường gấp khúc đó có số cm là :
  4xx6=24(cm)
  Đáp số : 24cm

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Vì 4 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau 
  Mài độ dài = 4cm
  Độ dài của 4 đoạn thằng là :
        6 xx 4 = 24 (cm)
             Đáp số :24 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo