Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: trong một giỏ quà có 5 chiếc tất xanh,9 chiếc tất đỏ.Lấy ra 3 chiếc.Tính xác xuất 3 chiếc tất cùng màu 3 chiếc tất khác màu 1 chiếc mà

Toán Lớp 12: trong một giỏ quà có 5 chiếc tất xanh,9 chiếc tất đỏ.Lấy ra 3 chiếc.Tính xác xuất
3 chiếc tất cùng màu
3 chiếc tất khác màu
1 chiếc màu đỏ
Giùm t lm cá bc vứi akkkkk

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $a)\quad P = \dfrac{47}{182}$
  $b)\quad P = \dfrac{135}{182}$
  $c)\quad P = \dfrac{45}{182}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách lấy ngẫu nhiên 3 chiếc tất trong giỏ:
  $n(\Omega) = C_{14}^3 = 364$
  a) Gọi $A$ là biến cố: “Lấy được 3 chiếc tất cùng màu”
  $\Rightarrow n(A) = C_5^3 + C_9^3 = 94$
  Xác suất lấy được 3 tất cùng màu:
  $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{94}{364} = \dfrac{47}{182}$
  b) Gọi $B$ là biến cố: “Lấy được 3 chiếc tất khác màu”
  $\Rightarrow B = \overline{A}$
  $\Rightarrow P(B) = 1- P(A) = 1 -\dfrac{47}{182} = \dfrac{136}{182}$
  c) Gọi $C$ là biến cố: “Lấy được 1 chiếc tất đỏ”
  $\Rightarrow n(C) = C_9^1.C_5^2 = 90$
  Xác suất lấy được 1 chiếc tất đỏ:
  $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{90}{364} = \dfrac{45}{182}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân