Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Cho hàm số y= f(x)/g(x). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? A. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng. B. Đồ thị hàm số luôn có t

Toán Lớp 12: Cho hàm số y= f(x)/g(x). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang.
C. Nếu đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x=a thì a là nghiệm của g(x)= 0.
D. Nếu a là nghiệm của g(x)= 0 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x=a.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $C$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lý thuyết về tiệm cận đứng : 
  Đường thẳng $x=x_0$ được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số $y=f(x)$ khi ít nhất có những điều kiện sau xuất hiện : 
  $\lim\limits_{x \to x_0^{\pm}}f(x) = \pm \infty$
  Cách tìm : 
  Tiệm cận đứng thường xuất hiện trong hàm phân thức $\dfrac{f(x)}{g(x)}$
  + B1: Xét phương trình $g(x) =0$ 
  $\to$ giải ra nghiệm 
  + B2: Xét phương trình $f(x) =0$ 
  $\to$ giải ra nghiệm ( nếu nghiệm trùng với nghiệm trên thì loại ) 
  Vậy $A, B, D$ loại 

 2. Giải đáp: $C$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Sai. Ví dụ $y=\dfrac{x}{x^2+1}$
  b, Sai. Ví dụ $y=\dfrac{x^2+1}{x}$
  c, Đúng 
  d, Sai (mệnh đề D là mệnh đề đảo của C, sai). Ví dụ $y=\dfrac{(x-1)(x^2+1)}{(x-1)(x+1)}$, mẫu có nghiệm $x=1; x=-1$ nhưng đồ thị hàm số chỉ có 1 TCĐ là $x=-1$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân