Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y= 2sinx-3cosx

Toán Lớp 11: tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y= 2sinx-3cosx

Comments ( 1 )

 1. y= 2sinx-3cosx

  Phương trình có n_o

  <=>2^2+3^2\gey^2

  <=>y^2\le13

  <=>$\begin{cases} y\le\sqrt{13}\\y\ge\sqrt{-13}\\ \end{cases}$

  GTLN của y là \sqrt{13}

  GTNN của y là \sqrt{-13}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh