Toán Lớp 11: sin 3x – $\sqrt{3}$ cos3x=2sinx

Toán Lớp 11: sin 3x – $\sqrt{3}$ cos3x=2sinx

0 bình luận về “Toán Lớp 11: sin 3x – $\sqrt{3}$ cos3x=2sinx”

 1. Giải đáp:
  $S =\left\{\dfrac{\pi}{6} + k\pi;\ \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{2}\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \sin3x -\sqrt3\cos3x =2\sin x$
  $\Leftrightarrow \dfrac12\sin3x – \dfrac{\sqrt3}{2}\cos3x =\sin x$
  $\Leftrightarrow \sin\left(3x -\dfrac{\pi}{3}\right)=\sin x$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}3x -\dfrac{\pi}{3}= x + k2\pi\\3x – \dfrac{\pi}{3}= \pi – x + k2\pi\end{array}\right.$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi\\x = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k2\pi}{3}\end{array}\right.\quad (k\in\Bbb Z)$
  Vậy $S =\left\{\dfrac{\pi}{6} + k\pi;\ \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{2}\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:x=π/3+k2π
              x=4π/15+k2π/5
  Lời giải và giải thích chi tiết:sin3x-3.cos3x=2.sin2x
  chia 2 vế cho 2:
  1/2.sin3x-√3.cos3x=sin2x
  =>cosπ/3.sin3x-sinπ/3.cos3x=sin2x
  =>sin(3x-π/3)=sin 2x
  <=>3x-π/3=2x+k2π
  <=>x=π/3+k2π
         x=4π/15+k2π/5

  Trả lời

Viết một bình luận