Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: một nhóm có 15 công nhân gồm 5 nam và 10 nữ chọn ngẫu nhiên ra 5 người tính xác suất để chọn được nhiều nhất 3 nam

Toán Lớp 11: một nhóm có 15 công nhân gồm 5 nam và 10 nữ chọn ngẫu nhiên ra 5 người tính xác suất để chọn được nhiều nhất 3 nam

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân