Toán Lớp 11: Một hộp chứa 7 quả cầu đỏ khác nhau và 4 quả cầu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của biế

Toán Lớp 11: Một hộp chứa 7 quả cầu đỏ khác nhau và 4 quả cầu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của biến cố “Lấy được hai quả cùng màu”.

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Một hộp chứa 7 quả cầu đỏ khác nhau và 4 quả cầu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của biế”

 1. Giải đáp:
  $P= \dfrac{27}{55}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu từ hộp:
  $n(\Omega) = C_{11}^2 =55$
  Gọi $A$ là biến cố: “Lấy được hai quả cùng màu”
  $\Rightarrow n(A) = C_7^2 + C_4^2 = 27$
  Xác suất cần tìm:
  $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}= \dfrac{27}{55}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:27/55
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số phần tử của không gian mẫu là tổ hợp chập 2 của 11 : 55
  A:’lấy được 2 quả cầu cùng màu’
  lấy 2 quả cầu đỏ từ 7 quả cầu đỏ là tổ hợp chập 2 của 7 : 21
  lấy 2 quả cầu xanh từ 4 quả là tổ hợp chập 2 của 4 : 6
  vì 2 hành động không liên tiếp nên 21+6=27
  -> P(A)=27/55

  Trả lời

Viết một bình luận