Toán Lớp 10: Cho $Δ ABC$ và các điểm $M$, $P$ TM: $7\vec{MB}-4\vec{MA}=\vec{0}$, $4\vec{PC}+\vec{PA}=\vec{0}$. Tìm giao điểm $N$ của $BC$ và $MP$

Toán Lớp 10: Cho $Δ ABC$ và các điểm $M$, $P$ TM: $7\vec{MB}-4\vec{MA}=\vec{0}$, $4\vec{PC}+\vec{PA}=\vec{0}$. Tìm giao điểm $N$ của $BC$ và $MP$

TRẢ LỜI

Viết một bình luận