Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cần hỏi gấp Tại sao cho hình bình hành `ABCD` mà ta lại có `\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}??` Nếu có cách chứng minh thì chứng minh hộ mình

Toán Lớp 10: Cần hỏi gấp
Tại sao cho hình bình hành ABCD mà ta lại có \vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}??
Nếu có cách chứng minh thì chứng minh hộ mình nha :3

Comments ( 1 )

  1. Cho hình bình hành ABCD 
    => \text{ BC=AD, BC và AD cùng hướng}
    <=>{(|\vec{BC}|=|\vec{AD}|),(\vec{BC} \uparrow\uparrow \vec{AD}):}<=> \vec{BC}=\vec{AD} (1)
    Lại có: \vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC} (2) (quy tắc ba điểm)
    Từ (1)(2) =>\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}(\text{đpcm})

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )