Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Trong các hợp chất sau: C4H10, C3H6, CO2, K2CO3, H2SO4, C2H4O2, C2H6O2, C2H6 a) Hợp chất nào là hữu cơ, vô cơ, hợp chất nào là hidrocac

Hóa học Lớp 9: Trong các hợp chất sau: C4H10, C3H6, CO2, K2CO3, H2SO4, C2H4O2, C2H6O2, C2H6
a) Hợp chất nào là hữu cơ, vô cơ, hợp chất nào là hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon
b) Thành phần phần trăm của các nguyên tố trong các hợp chất hữu cơ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    hoa-hoc-lop-9-trong-cac-hop-chat-sau-c4h10-c3h6-co2-k2co3-h2so4-c2h4o2-c2h6o2-c2h6-a-hop-chat-na

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh