Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: . Một hỗn hợp A gồm 2 khí hiđro và oxi có tỉ khối đối với khí nitơ là 5. 1, Tính phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A. 2,

Hóa học Lớp 9: . Một hỗn hợp A gồm 2 khí hiđro và oxi có tỉ khối đối với khí nitơ là 5.
1, Tính phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A.
2, Tính khối lượng của các khí có trong 7 gam hỗn hợp khí đó., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {M_A} = 5 \times 28 = 140\\
   \to \dfrac{{{n_{{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}}}}} = \dfrac{{\left| {2 – 140} \right|}}{{140 – 32}} = \dfrac{{23}}{{18}}\\
   \to {n_{{O_2}}} = \dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}}\\
   \to \% {V_{{O_2}}} = \dfrac{{\dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}}}}{{\dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}} + {n_{{H_2}}}}} \times 100\%  = 56,1\% \\
   \to \% {V_{{H_2}}} = 100\%  – 56,1\%  = 43,9\% 
  \end{array}\)
  Tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol nên ta có:
  \(\begin{array}{l}
   \to {m_{{O_2}}} = 7 \times \dfrac{{56,1}}{{100}} = 3,927g\\
   \to {m_{{H_2}}} = 7 – 3,927 = 3,073g
  \end{array}\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )