Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Câu 4( 3,0 điểm). Cho 3,2 gam CuO tác dụng với 200 gam dung dịch HCl x% vừa đủ thu được dung dịch A. a) Tính x% b)Tính nồng độ phần tr

Hóa học Lớp 9: Câu 4( 3,0 điểm). Cho 3,2 gam CuO tác dụng với 200 gam dung dịch HCl x% vừa đủ thu được dung dịch A.
a) Tính x%
b)Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a. x% = 1,46%
  b. CM_{ddCuCl_2} = 2,66M
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: CuO + 2HCl -> CuCl_2 + H_2 O
  nCuO = (3,2)/80 = 0,04 (mol)
  a.
  Theo PT: nHCl = nCuO . 2 = 0,04 . 2 = 0,08 (mol)
  mHCl = 0,08 . 36,5 = 2,92 (g)
  -> x = C%_{ddHCl} = (2,92 . 100)/200 = 1,46 (%)
  b.
  Theo PT: nCuCl_2 = nCuO = 0,04 (mol)
  mCuCl_2 = 0,04 . 135 = 5,4 (g)
  mddsaupu = mCuO + mddHCl
  -> mddsaupu = 3,2 + 200 = 203,2 (g)
  -> C%_{ddCuCl_2} = (5,4 . 100)/(203,2) = 2,66 (%)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nCuO = $\frac{3,2}{80}$ = 0,04 mol
  Phương trình phản ứng:
  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
  Theo phương trình nHCl = 2nCuO = 0,08 mol
  → x% = $\frac{0,08.36.5}{200}$ .100%= 1,46%
  Theo phương trình nCuCl2 = nCuO = 0,04 mol
  mdd= mCuO + mddHCl = 3,2 + 200 = 203,2g
  → C% CuCl2 = $\frac{0,04.135}{203,2}$ .100% ≈ 2,66%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên