Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng: Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng A. 16 g B. 32 g C. 64 g D. 68 g

Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng:
Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng
A.
16 g
B.
32 g
C.
64 g
D.
68 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng: Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng
  A. 16 g
  B. 32 g
  C. 64 g
  D. 68 g 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nZn=$\frac{m}{M}$=$\frac{65}{65}$=1 (mol)
  PTHH       2Zn+$O_2$ $\xrightarrow[]{t^o}$2ZnO
                  1          0,5                                 mol
  m$O_2$=n.M=0,5.32=16 (g)
  ⇒Giải đáp A

 2. nZn= 65 : 65 = 1 mol
  2Zn+O2⟶2ZnO
  1       0,5               (mol
  mO2= 0,5×32=16

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng