Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng? A. là chất khử B. là chất oxi hóa C. là chất khử và chất oxi hóa D. là ch

By Hoa

Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng?
A. là chất khử
B. là chất oxi hóa
C. là chất khử và chất oxi hóa
D. là chất khử và chất oxi hóa
2, aH2SO4 + bH2S –> cS + dH2O. Cho biết hệ số a,b,c,d của phương trình phản ứng?
A. 1; 3; 4; 4
B. 1; 3; 4; 1
C. 1; 4; 3; 4
D. 4; 3; 1; 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận