Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng? A. là chất khử B. là chất oxi hóa C. là chất khử và chất oxi hóa D. là ch

Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng?
A. là chất khử
B. là chất oxi hóa
C. là chất khử và chất oxi hóa
D. là chất khử và chất oxi hóa
2, aH2SO4 + bH2S –> cS + dH2O. Cho biết hệ số a,b,c,d của phương trình phản ứng?
A. 1; 3; 4; 4
B. 1; 3; 4; 1
C. 1; 4; 3; 4
D. 4; 3; 1; 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: Chọn B
  $S+2HNO_3→^{t^o}H_2SO_4+2NO↑$
  – $HNO_3$ trong phản ứng có vai trò là chất oxi hóa vì số số oxi hóa của $N$ trong $HNO_3$ thay đổi từ +5 giảm xuống +2 ( hóa – nhận – giảm)
  Câu 2: Chọn A
  PTHH: $H_2SO_4+3H_2S→4S+4H_2O$
  Hệ số a, b, c, d là 1, 3, 4, 4

 2. 1)
  Chọn \(A\).
  \(HNO_3\) là chất oxi hoá vì \(N\) trong \(HNO_3\) từ \(+5\) bị khử về \(+2\) trong \(NO\).
  2)
  Phản ứng xảy ra:
  \({H_2}S{O_4} + 3{H_2}S\xrightarrow{{{t^o}}}4{\text{S}} + 4{H_2}O\)
   \(a=1;b=3;c=d=4\)
  Chọn \(A\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa