Toán Lớp 9: Giúp mình với ạ-.cám ơn Bài 9: cho hàm số y = f(x) = -3/4x + 3 a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho b/ Tìm a, b để đồ thị của hàm số y

Question

Toán Lớp 9: Giúp mình với ạ…..cám ơn
Bài 9: cho hàm số y = f(x) = -3/4x + 3
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho
b/ Tìm a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b. Biết đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung
độ bằng 2 và đi qua điểm (-1; 3)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-12-21T12:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

          y=f(x)=\frac{-3}{4}x+3 (d)

  a, *Vẽ đths (d)

  Cho x=0 ⇒ y=3 ⇒ Điểm A(0;3) ∈ đths (d)

  Cho y=0 ⇒ x=4 ⇒ Điểm B(4;0) ∈ đths (d)

  Vậy 2 điểm A(0;3) và B(4;0) là đths (d)

  b,     y=ax+b (d’)

  Vì (d’) cắt truc tung tại điểm có tung độ bằng 2 ⇒x=0,y=2

  Thay x=0,y=2 vào (d’). Ta có:

                  2=a.0+b

               ⇔b=2

  Vì (d’) đi qua điểm (-1;3) ⇒ x=-1,y=3

  Thay x=-1,y=3,b=2 vào (d’).Ta có:

                3=a.(-1)+2

            ⇔-a=1

            ⇔a=-1

  Vậy a=-1,b=2

  toan-lop-9-giup-minh-voi-a-cam-on-bai-9-cho-ham-so-y-f-3-4-3-a-ve-do-thi-cua-ham-so-da-cho-b-tim

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\\$ a,Ta có bảng sau:

  $\\$ \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{4}\\\hline \text{y=$\dfrac{-3}{4}$x+3}&\text{3}&\text{0}\\\hline\end{array}

  $\\$ Vậy đồ thị hàm số y=(-3)/4x+3 là một đường thẳng đi qua 2 điểm có toạ độ là (0;3),(4;0)

  $\\$ b, Vì đường thẳng y=ax+b cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2

  $\\$ =>b=2

  $\\$ Vì đường thẳng y=ax+b đi qua điểm có toạ độ là (-1;3)

  $\\$ =>x=-1;y=3

  $\\$ Thay x=-1;y=3 và b=2 vào y=ax+b ta có:

  $\\$ =>3=-1.a+2

  $\\$ <=>3=-a+2

  $\\$ <=>a=2-3=-1

  $\\$ Vậy a=-1,b=2

  toan-lop-9-giup-minh-voi-a-cam-on-bai-9-cho-ham-so-y-f-3-4-3-a-ve-do-thi-cua-ham-so-da-cho-b-tim

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )