Toán Lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ : 16a, A=9-(x-y)^2 b, A=x^2+6x+9-y^2 c, A=x^2+4x-y^2+4 17a, A=(x-y)^2-4 b,A=9-x^2-2xy-y^2

Question

Toán Lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ :
16a, A=9-(x-y)^2 b, A=x^2+6x+9-y^2 c, A=x^2+4x-y^2+4
17a, A=(x-y)^2-4 b,A=9-x^2-2xy-y^2 c,A=x^2+4x-y^2+4
18, A=(x+y)^2-9x^2 b,A=x^2-y^2+4x+4 c,A=(x+y)^2-(x-y)^2
19, a, A=(x^2+1)^2-4x^2 b, A=x^2-2xy+y^2-1 c, A=3x^2+6xy+3y^2-3z^2
20,a, A=(3x+1)^2-(x+1)^2 b, A=x^2-xy+x-y c, A=x^2-x+xy-3y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 5 tháng 2022-06-20T06:41:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Câu: 16}$
  a)
  A=9-(x-y)^2
  A=3^2-(x-y)^2
  A=(3-x+y)(3+x-y)
  b)
  A=x^2+6x+9-y^2
  A=(x^2+6x+9)-y^2
  A=(x^2+2.x.3+3^2)-y^2
  A=(x+3)^2-y^2
  A=(x+3-y)(x+3+y)
  c)
  A=x^2+4x-y^2+4
  A=(x^2+4x+4)-y^2
  A=(x^2+2.x.2+2^2)-y^2
  A=(x+2)^2-y^2
  A=(x+2-y)(x+2+y)
  $\text{Câu: 17}$
  a)
  A=(x-y)^2-4
  A=(x-y)^2-2^2
  A=(x-y-2)(x-y+2)
  b)
  A=9-x^2-2xy-y^2
  A=9-(x^2+2xy+y^2)
  A=3^2-(x+y)^2
  A=(3-x-y)(3+x+y)
  c)
  A=x^2+4x-y^2+4
  A=(x^2+4x+4)-y^2
  A=(x^2+2.x.2+2^2)-y^2
  A=(x+2)^2-y^2
  A=(x+2-y)(x+2+y)
  $\text{Câu: 18}$
  a)
  A=(x+y)^2-9x^2
  A=(x+y)^2-(3x)^2
  A=(x+y-3x)(x+y+3x)
  A=(y-2x)(4x+y)
  b)
  A=x^2-y^2+4x+4
  A=(x^2+4x+4)-y^2
  A=(x^2+2.x.2+2^2)-y^2
  A=(x+2)^2-y^2
  A=(x+2-y)(x+2+y)
  c)
  A=(x+y)^2-(x-y)^2
  A=[(x+y)-(x-y)] [(x+y)+(x-y)]
  A=(x+y-x+y)(x+y+x-y)
  A=2y.2x
  $\text{Câu: 19}$
  a)
  A=(x^2+1)^2-4x^2
  A=(x^2+1)^2-(2x)^2
  A=(x^2+1-2x)(x^2+1+2x)
  A=(x-1)^2(x+1)^2
  b)
  A=x^2-2xy+y^2-1
  A=(x^2-2xy+y^2)-1
  A=(x-y)^2-1
  A=(x-y-1)(x-y+1)
  c)
  A=3x^2+6xy+3y^2-3z^2
  A=3(x^2+2xy+y^2-z^2)
  A=3[(x^2+2xy+y^2)-z^2]
  A=3[(x+y)^2-z^2]
  A=3(x+y-z)(x+y+z)
  $\text{Câu: 20}$
  a)
  A=(3x+1)^2-(x+1)^2
  A=[(3x+1)-(x+1)] [(3x+1)+(x+1)]
  A=(3x+1-x-1)(3x+1+x+1)
  A=2x(4x+2)
  A=4x(2x+1)
  b)
  A=x^2-xy+x-y
  A=(x^2-xy)+(x-y)
  A=x(x-y)+(x-y)
  A=(x-y)(x+1)
  c)
  Sửa đề : A=x^2-x+xy-3y
  ->A=x^2-3x+xy-3y
  A=(x^2-3x)+(xy-3y)
  A=x(x-3)+y(x-3)
  A=(x-3)(x+y)
  ___________________________________________
  Áp dụng những HĐT sau:
  *(A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  *(A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  *A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  #LinhSad

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )