Toán Lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ : 16a, A=9-(x-y)^2 b, A=x^2+6x+9-y^2 c, A=x^2+4x-y^2+4 17a, A=(x-y)^2-4 b,A=9-x^2-2xy-y^2

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ :
16a, A=9-(x-y)^2 b, A=x^2+6x+9-y^2 c, A=x^2+4x-y^2+4
17a, A=(x-y)^2-4 b,A=9-x^2-2xy-y^2 c,A=x^2+4x-y^2+4
18, A=(x+y)^2-9x^2 b,A=x^2-y^2+4x+4 c,A=(x+y)^2-(x-y)^2
19, a, A=(x^2+1)^2-4x^2 b, A=x^2-2xy+y^2-1 c, A=3x^2+6xy+3y^2-3z^2
20,a, A=(3x+1)^2-(x+1)^2 b, A=x^2-xy+x-y c, A=x^2-x+xy-3y
Viết một bình luận