Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử a. x^2-6x+9-16y^2 b. x^2-y^2+3x+3y

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức sau thành nhân tử
a. x^2-6x+9-16y^2
b. x^2-y^2+3x+3y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 20 phút 2022-06-04T11:03:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x²-6x+9-16y²
  = (x-3)²-(4y)²
  =(x-3-4y)(x-3+4y)
  b) x²-y²+3x+3y
  =(x-y)(x+y)+3(x+y)
  =(x+y)(x-y+3)
   

 2. a. x^2 – 6x + 9 – 16y^2
  = (x^2 – 6x + 9) – (16y^2)
  = (x^2 – 2.3.x + 3^2) – (16y^2)
  = (x-3)^2 – (4y)^2
  = (x-3-4y)(x-3+4y)
  = (x-4y-3)(x+4y-3)
  b. x^2 – y^2 + 3x + 3y
  = (x^2-y^2) + (3x+3y)
  = (x-y)(x+y) + 3(x+y)
  = (x+y)(x-y+3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )