Toán Lớp 8: Câu 1: Phân tích đa thức 5x-5 thành phân tử, ta được : A. 5(x-0) B. 5(x-5) C. 5 D. 5(x-1) Câu 2: (1 điểm) Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2

Question

Toán Lớp 8: Câu 1: Phân tích đa thức 5x-5 thành phân tử, ta được :
A. 5(x-0)
B. 5(x-5)
C. 5
D. 5(x-1)
Câu 2: (1 điểm) Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:
A. (2y+z)(4x-7y)
B. (2y+z)(4x+7y)
C. (2y-z)(4x+7y)
D. (2y-z)(4x-7y)
Câu 3: (1 điểm) Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:
A. – 5000
B. 5000
C. 6500
D. -6500
Giúp tôi giải bài này xin cảm ơn!
Ko cần chép đề lại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tháng 2022-12-21T10:17:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Chọn đáp án đúng:
   Câu 1:
  5x-5
  = 5. x- 5. 1
  = 5(x-1)
  => Chọn D
  Câu 2:
  4x(2y-z)+7y(z-2y)
  = 4x(2y-z)-7y(2y-z)
  = (4x-7y)(2y-z)
  => Chọn D
  Câu 3:
  A= x^2-y^2+2y-1
  = x^2-(y^2-2y+1)
  = x^2-(y-1)^2
  = (x-y+1)(x+y-1)
  Thay x=75; y=26 vào ta có:
  A= (75-26+1)(75+26-1)
  = 50. 100
  = 5000
  => Chọn B
  Áp dụng: 
  +) (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2
  +) a^2-b^2 = (a-b)(a+b)

 2. Câu 1: Phân tích đa thức 5x-5 thành phân tử, ta được :
  A. 5(x-0) B. 5(x-5) C. 5 D. 5(x-1)
  Câu 2: (1 điểm) Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:
  A. (2y+z)(4x-7y) B. (2y+z)(4x+7y) C. (2y-z)(4x+7y) D. (2y-z)(4x-7y)
  Câu 3: (1 điểm) Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:
  A. – 5000 B. 5000 C. 6500 D. -6500

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )