Toán Lớp 8: Câu 1: Cho `n` là số tự nhiên lẻ. Chứng minh `n^3-n` chia hết cho 24. Câu 2: Tìm số tự nhiên `n` để `n^2+4n+2013` là số chính phương.

Question

Toán Lớp 8: Câu 1: Cho `n` là số tự nhiên lẻ. Chứng minh `n^3-n` chia hết cho 24.
Câu 2: Tìm số tự nhiên `n` để `n^2+4n+2013` là số chính phương., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 5 ngày 2022-06-17T05:21:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Câu 1.
  n^3 – n
  = n (n^2-1)
  = n (n-1)(n+1)
  Nhận xét : n(n-1)(n+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên sẽ có ít nhất 1 trong 3 số \vdots 3
  =>n(n-1)(n+1)\vdots 3(1)
  Do n là số tự nhiên lẻ nên n có dạng : 2k+1(k∈NN^**)
  Khi đó :
  n(n-1)(n+1)
  = (2k+1)(2k+1-1)(2k+1+1)
  = (2k+1).2k . (2k+2)
  = 2 . 2k . (2k+1) . (k+1)
  = 4k (k+1)(2k+1)
  Nhận xét : k(k+1) là tích 2 số nguyên liên tiếp nên sẽ có ít nhất 1 trong 3 số \vdots 2
  =>k(k+1)\vdots 2
  => 4k (k+1)(2k+1) \vdots 8(2)
  Nhận xét : (3;8)=1
  Do đó :
  n^3 – n\vdots (3.8)
  => n^3-n\vdots 24
  Câu 2.
  Đặt n^2+4n+2013=B^2(B∈NN)
  => (n^2+4n+4)+2009 = B^2
  => (n+2)^2+2009 = B^2
  => 2009 = B^2-(n+2)^2
  => 2009 = (B-n-2)(B+n+2)
  Nhận xét : B-n-2 < B + n+2 và B,n∈NN
  TH1 : B-n-2=1, B+n+2=2009
  => n+2=B-1, n+2=2009 – B
  Cộng theo vế ta được :
  2n+4=2008
  => n=1002 ™
  =>B=1005 ™
  TH2 : B-n-2=-2009, B+n+2=-1
  =>n+2=B+2009, n+2=-1-B
  Cộng theo vế ta được :
  2n+4=2008
  => n=1002 ™
  =>B=1005 ™
  Vậy n=1002 để n^2+4n+2013 là SCP

 2. Giải đáp:
  Câu1: Vậy n³-n chia hết cho 24 với n lẻ, n ∈ N
  Câu2: Vậy n=1002
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu1:
  n³-n=n(n²-1)=(n-1)n(n+1)
  Ta có trong 3 số tự nhiên liên tiếp thì luôn có 1 số chia hết cho 3 nên n³-n chia hết cho 3.
  Vì n lẻ => n-1 và n+1 chia hết cho 2
  Vì n lẻ => n = 4k+1 hoặc 4k + 3
  Với n = 4k + 1 => n-1 =4k chia hết cho 4, n+1=4k+2 chia hết cho 2
  => n³-n=(n-1)n(n+1) chia hết cho 4.3.2 = 24
  Với n = 4k + 3 => n-1 = 4k+2 chia hết cho 2, n+ 1 = 4(k+1) chia hết cho 4
  => n³-n=(n-1)n(n+1) chia hết cho 4.3.2 = 24
  Vậy n³-n chia hết cho 24 với n lẻ, n ∈ N
  Câu2: (mik gửi ảnh phía dưới)

  toan-lop-8-cau-1-cho-n-la-so-tu-nhien-le-chung-minh-n-3-n-chia-het-cho-24-cau-2-tim-so-tu-nhien

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )