Toán Lớp 8: a/ 3x( 2x +7) – ( x+ 1)( 6x -5) = 10 b/ (x – 4)²– 36 =0 c/3(2x – 1) – 5( x – 3) =4 d/ (2x – 1)²–

Question

Toán Lớp 8: a/ 3x( 2x +7) – ( x+ 1)( 6x -5) = 10
b/ (x – 4)²– 36 =0
c/3(2x – 1) – 5( x – 3) =4
d/ (2x – 1)²– (x+3)2²= 0
Đề bài:Tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-19T10:45:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\#Lynn2007$
  a)3x(2x+7)-(x+1)(6x-5)=10
  <=>6x^2+21x-(6x^2-5x+6x-5)=10
  <=>6x^2+21x-6x^2+5x-6x+5=10
  <=>32x+5=10
  <=>20x=5
  <=>x=5/20
  <=>x=1/4
  \text{Vậy S = } {1/4}
  b)(x-4)^2-36=0
  <=>(x-4)^2-6^2=0
  <=>(x-4-6)(x-4+6)=0
  <=>(x-10)(x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-10=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=10\\x=-2\end{array} \right.\) 
  \text{Vậy S =} {10;-2}
  c)3(2x-1)-5(x-3)=4
  <=>6x-3-5x+15=4
  <=>x+12=4
  <=>x=-8
  \text{Vậy S =} {-8}
  d)(2x-1)^2-(x+3)^2=0
  <=>(2x)^2-2.2x.1+1^2-(x^2+2.x.3+3^2)=0
  <=>4x^2-4x+1-x^2-6x-9=0
  <=>3x^2-10x-8=0
  <=>3x^2+2x-12x-8=0
  <=>x(3x+2)-4(3x+2)=0
  <=>(x-4)(3x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-4=0\\3x+2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=\dfrac{-2}{3}\end{array} \right.\) 
  \text{Vậy S =} {4;-2/3}
  \text{—————————————-}
  \text{Áp dụng HĐT:}
  1)a^2-b^2=(a-b)(a+b)
  2)(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  3)(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 3x(2x+7)-(x+1)(6x-5)=10
  ⇔6x^2+21x-(6x^2-5x+6x-5)=10
  ⇔6x^2+21x-6x^2+5x-6x+5=10
  ⇔(6x^2-6x^2)+(21x+5x-6x)+5=10
  ⇔20x+5=10
  ⇔20x=5
  ⇔x=1/4
     Vậy S={1/4}
  b) (x-4)^2-36=0
  ⇔(x-4)^2-6^2=0
  ⇔(x-4-6)(x-4+6)=0
  ⇔(x-10)(x+2)=0
  $⇔\left[\begin{matrix} x-10=0\\ x+2=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=10\\ x-2\end{matrix}\right.$
      Vậy S={10; -2}
  c) 3(2x-1)-5(x-3)=4
  ⇔6x-3-5x+15=4
  ⇔(6x-5x)-(3-15)=4
  ⇔x+12=4
  ⇔x=-8
     Vậy S={-8}
  d) (2x-1)^2-(x+3)^2=0    (sửa đề)
  ⇔(2x-1-x-3)(2x-1+x+3)=0
  ⇔(x-4)(3x+2)=0
  $⇔\left[\begin{matrix} x-4=0\\ 3x+2=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=4\\ x=\dfrac{-2}{3}\end{matrix}\right.$
      Vậy S={4; -2/3}
       Chúc bn hc tốt????
           $\text{#LinhSad}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )