Toán Lớp 7: tìm x y z biết |3x-5|+[2y+5]^208+[4z-3]^20<0

Question

Toán Lớp 7: tìm x y z biết |3x-5|+[2y+5]^208+[4z-3]^20<0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-11T13:28:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  |3x-5|+(2y+5)^208+(4z-3)^20\ge0
  Mà |3x-5|\ge0; (2y-5)^208\ge0;(4z-3)\ge0
  Suy ra : |3x-5|+(2y+5)^208+(4z-3)^20=0
  =>$\begin{cases}3x-5=0\\2y+5=0\\4z-3=0 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=\dfrac{5}{3}\\y=-\dfrac{5}{2}\\z=\dfrac{3}{4} \end{cases}$
  Vậy x=5/3; y=-5/2; z=3/4
   

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  |3x – 5| \le 0 \forall x \in QQ
  |2y + 5|^{208} \le 0 \forall y \in QQ
  |4z – 3|^{20} \le 0 \forall z \in QQ
  => |3x – 5| + |2y + 5|^{208} + |4z – 3|^{20} \le 0 \forall x,y,z \in QQ
  => |3x – 5| + |2y + 5|^{208} + |4z – 3|^{20} = 0
  => {(3x-5=0),(2y+5=0),(4z-3=0):}
  => {(3x=0+5),(2y=0-5),(4z=0+3):}
  => {(3x=5),(2y=-5),(4z=3):}
  => {(x=5:3),(y=-5:2),(z=3:4):}
  => {(x=5/3),(y=-5/2),(z=3/4):}
  $\text{Vậy}$ (x , y , z) = (5/3 , -5/2 , 3/4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )