Toán Lớp 6: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN A 40 và 24 b) 63 và 2970 c) 25;55 và 75 d)16;42 và 86 Mn giúp mk nhé !

Question

Toán Lớp 6: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN A 40 và 24 b) 63 và 2970 c) 25;55 và 75 d)16;42 và 86
Mn giúp mk nhé !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 3 ngày 2022-04-19T17:22:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, ƯCLN (40 ; 24) 
  Ta có : 40 = 2 mũ 3 . 5 
  24 = 2 mũ 3 . 3 
  UCLN (40 ; 24) = 2 mũ 3 = 8 
  ƯC (40 ; 24) = Ư(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8} 
  b, 36 và 990 
  Ta có : 36 = 2 mũ 2 . 3 mũ 2 
  990 = 2. 3 mũ 2. 5 . 11 
  ƯCLN (36 ; 990) = 2. 3 mũ 2 = 18 
  ƯC(36 ; 990) = Ư(18) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18} 
  c, 54 và 36 
  Ta có : 54 = 2 . 3 mũ 3 
  36 = 2 mũ 2 . 3 mũ 2 
  ƯCLN (54 ; 36) = 2. 3 mũ 2 = 18 
  ƯC(54 ; 36) = Ư(18) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18} 
  d, 25; 55; và 75 
  Ta có : 25 = 5 mũ 2 
  55 = 5 . 11 
  75 = 3 . 5 mũ 2 
  ƯCLN (25 ; 55 và 75) = 5 
  ƯC(25 ; 55 và 75) = Ư(5) = {1 ; 5} 
  e, 80 và 144 
  Ta có : 80 = 2 mũ 4 . 5 
  144 = 2 mũ 4 . 3 mũ 2 
  ƯCLN (80 ; 144) = 2 mũ 4 = 16 
  ƯC (80 ; 144) = Ư(16) = {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16} 
  f, 65 và 125 
  Ta có : 65 = 5 . 13 
  125 = 5 mũ 3 
  ƯCLN (65 ; 125) = 5 
  ƯC (65 ; 125) = Ư(5) = {1 ; 5} 
  g, 24; 36 và 60 
  Ta có : 24 = 2 mũ 3 . 3 
  36 = 2 mũ 2 . 3 mũ 2 
  60 = 2 mũ 2 . 3 . 5 
  ƯCLN (24 ; 36 và 60) = 2 mũ 2 .3 = 12 
  ƯC (24 ; 36 và 60) = Ư(12) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12} 
  h, 16; 42 và 86 
  Ta có : 16 = 2 mũ 4 
  42 = 2.3.7 
  86 = 2 . 43 
  ƯCLN (16 ; 42 ; 86) = 2 
  ƯC (16 ; 42 ; 86) = Ư(2) = {1 ; 2}  Mình có mấy câu để bạn tham khảo 
  Chúc Bạn Học Tốt Nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) 40 và 24
  Ta có :
  40 = 2^3 . 5
  24 = 3 . 2^3
  ƯCLN(40; 24) = 2^3 = 8
  => ƯC(40; 24) = Ư(8) = {+-1; +-2; +-4;+-8}
  ______________________________________
  b) 63 và 2970
  Ta có :
  63 = 7 . 3^2
  2970 = 2 . 3^3 . 5 . 11
  ƯCLN(63; 2970) = 3^2 = 9
  => ƯC(63; 2970) = Ư(9) = {+-1; +-3; +-9}
  ______________________________________
  c) 25; 55 và 75
  Ta có :
  25 = 5^2
  55 = 11 . 5
  75 = 5^2 . 3
  ƯCLN(25; 55; 75) = 5
  => ƯC(25; 55; 75) = Ư(5) = {+-1; +-5}
  _______________________________________
  d) 16; 42 và 86
  Ta có : 
  16 = 2^4
  42 = 2 . 3 . 7
  86 = 2 . 43
  ƯCLN(16; 42; 86) = 2
  => ƯC(16; 42; 86) = Ư(2) = {+-1; +-2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )