Toán Lớp 6: Bài 2 Tìm các số nguyên x biết: a) (x + 7). (x – 15) = 0 b) (-12).x = (-15).(-4) – 12 c) 8x + (-7).x = -33 d) (-2).x +5 = (-3).(-3) + 8

Question

Toán Lớp 6: Bài 2 Tìm các số nguyên x biết:
a) (x + 7). (x – 15) = 0 b) (-12).x = (-15).(-4) – 12
c) 8x + (-7).x = -33 d) (-2).x +5 = (-3).(-3) + 8
e) -12.(x – 5) + 7.(3 – x) = 5 g) -2.(x+1) – (x – 5) = -2x – 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 4 tháng 2022-01-24T11:03:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

   a) (x + 7). (x – 15) = 0

  <=> x^2-15x+7x-105=0

  <=> x^2-8x-105=0

  <=>x1=15 và x2=-7

  b) (-12).x = (-15).(-4) – 12

  <=> -12x=48

  <=> x=-4

  c)8x + (-7).x = -33

  <=>x=-33

  d) (-2).x +5 = (-3).(-3) + 8

  <=>-2x+5=17

  <=> x=-6

  e) -12.(x – 5) + 7.(3 – x) = 5

  <=> -12x+60+21-7x=5

  <=>-19x=-76

  <=>x=4

  g) -2.(x+1) – (x – 5) = -2x – 1

  <=>-2x-2-x+5=-2x-1

  <=>-x=-4

  <=> x= 4

  Xin CTLHN ạ!

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `a) (x + 7). (x – 15) = 0`

  Ta có `2` trường hợp :

  TH`1 :`

  `x + 7 = 0`

  `x = 0 – 7`

  `x = -7` ( chọn )

  TH`2 :`

  `x – 15 = 0`

  `x = 0 -15`

  `x = -15`

  `b) (-12).x = (-15).(-4) – 12`

  `(-12).x = 60 – 12`

  `(-12).x = 48`

  `x = 48 : (-12)`

  `x = 4`

  `c) 8x + (-7).x = -33`

  `1.x = -33`

  `⇒ x = -33`

  `d) (-2).x +5 = (-3).(-3) + 8`

  `(-2).x +5 = 9 + 8`

  `(-2).x +5 = 17`

  `(-2).x = 17 – 5`

  `(-2).x = 12`

  `x = 12 : (-2)`

  `x = 6`

  `e) -12.(x – 5) + 7.(3 – x) = 5`

  `-12x + 60 + 21 – 7x = 5`

  `-12x – 7x = 5 – 60 – 21`

  `-19x = -76`

  `x = 4`

  `g) -2.(x+1) – (x – 5) = -2x – 1`

  `-2x-2-x+5=-2x-1`

  `-2x-2-(x-5)=-2x-1`

  `−2x−2−x+5=−2x−1`

  `-2x-2-x+5 =-2x-1`

  `−2x+3−x=−2x−1`

  `−2x+3−x=−2x−1

  `−3x+3=−2x−1`

  `−3x+3=−2x−1`

  `−3x+3−3=−2x−1−3`

  `−3x=−2x−4`

  `−3x=−2x−4-3x=-2x-4`

  `−3x+2x=−2x−4+2x`

  `−x=−4`

  `x=4`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )