Toán Lớp 6: 1) 27 . 75 + 25 . 27 – 700 2) 15 : { 390 : [ 500 – (118 + 36 .7)]} 3) 36 : 32 + 23 . 22 4) 107.16 – 3.5.107 5) 24 – 23 6

Question

Toán Lớp 6: 1) 27 . 75 + 25 . 27 – 700 2) 15 : { 390 : [ 500 – (118 + 36 .7)]}
3) 36 : 32 + 23 . 22 4) 107.16 – 3.5.107
5) 24 – 23 6) 3.52 + 15.22 – 26:2
7) 65 : 62 8) 50 – [(50 – 23.5):2 + 3]
9) 79:75 ( kết quả viết dưới dạng lũy thừa) 10) 2 + 4 + 6 + 8 + ….. + 98+ 100 + 102, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-03-14T19:02:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1)   27 . 75 + 25 . 27 – 700  
       =27 . ( 75 + 25 )
         = 27 . 100 – 700
        = 2700 – 700 
         = 2000
    mình nghĩ câu 3 bạn ghi là mũ chứ thường mình thấy đề sai
  3)    3  : 3  + 2 3 x 2 2
          = 3 6 – 2  + 2 3 + 2
          =  3 4  + 2 5
          = 81 + 32
          = 113
  4) 107 . 16 – 3. 5 .107         5)  2^4 – 2^3
  =  107 . ( 16 – 3 . 5 )            = 16   –   8
  =  107 . ( 16 – 15 )                = 8
  =   107 .    1 
  = 107 
  6) 
  a: 
  =122
  7) 6^5 : 6^2
  = 7776 – 36 
  = 7740
  8) 50 – [(50 – 23.5):2 + 3]
  =   50 – [( 50 – 8 .5) : 2 + 3 ]
  =   50  -[( 50 – 40 ) : 2 + 3 ]
  =   50 – [10 : 2 + 3]
  =    50 – [ 5 + 3 ]
  =    50 – 8 = 42
  9)  79 – 75 = 74 ( luỹ thừa đó mà mình ghi số thường )
  10)
  2 + 4 + 6 + 8 + ….. + 98+ 100 + 102
  Số hạng của tổng là :
  ( 102 – 2 ) : 2 + 1 = 51 ( số )
  Tổng là :
  ( 102 + 2 ) x 51 : 2 = 2652
  Vậy
  2 + 4 + 6 + 8 + ….. + 98+ 100 + 102 = 2652
  CHO MÌNH XIN HAY NHẤT

 2. 1) 27 . 75 + 25 . 27 – 700 
  = 27 . (75 + 25) – 700 
  = 27 . 100 – 700
  = 2700 – 700 
  = 2000 
  2) 15 : { 390 : [ 500 – (118 + 36 .7)]} 
  = 15 : { 390 : [ 500 – ( 118 + 252 )]} 
  = 15 : { 390 : [ 500 – 370 ] 
  = 15 : { 390 : 130 } 
  = 15 : 3 
  = 5 
  3) $3^6$ : $3^2$ + $2^3$ . $2^2$ 
  =  $3^4$ + $2^5$ 
  = 81 + 32 
  =   113 
  4) 107.16 – 3.5.107 
  =  107 . 16 – 15 . 107 
  = 107 . ( 16 – 15 ) 
  = 107 . 1 
  = 107 
  5) $2^4$ – $2^3$    
  = 16 – 8                              
  = 8 
  6) 3 . 52 + 15 . 22  –  26 : 2    hoặc     3 . $5^2$ + 15 . $2^2$  –  $2^6$ : 2 
  = 156 + 330 – 13                                =  3 . 25 + 15 . 4 – 64 : 2 
  =  486 – 13                                          = 74 + 50 – 32 
  = 473                                                   =  124 – 32
                                                               =  92 
  7) $6^5$ : $6^2$ 
  =  $6^3$ 
  = 216 
  8) 50 – [ (50  –  $2^3$ . 5) : 2 + 3] 
  = 50 – [ ( 50 – 40) : 2 + 3 ] 
  = 50 – [ 10 : 2 + 3 ] 
  = 50 – 8 
  = 42 
  9) $7^9$ : $7^5$ 
  = $7^2$ 
  10) 2 + 4 + 6 + 8 + ….. + 98+ 100 + 102 
  Số hạng của tổng trên là :
  ( 102 – 2 ) : 2 + 1 = 51 ( số )
  Tổng trên có giá trị là : 
  ( 102 + 2 ) x 51 : 2 = 2652
  Gửi tus 
  @AIMBOT 
  #Việctốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )