Toán Lớp 5: Tính các tổng sau: a) A = 2 + 7 + 12 + 17 + -… + 392 b) B = 5 + 11 + 17 + 23 + -. + 389 c) C = 3 + 6 + 9 + 12 + -… + 3003

Question

Toán Lớp 5: Tính các tổng sau:
a) A = 2 + 7 + 12 + 17 + ……. + 392 b) B = 5 + 11 + 17 + 23 + ….. + 389 c) C = 3 + 6 + 9 + 12 + ……. + 3003, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tuần 2022-06-15T00:56:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A = 2 + 7 + 12 + 17 + ….. + 392
  Khoảng cách của hai số hạng liên tiếp là :
           7 – 2 = 5 ( đơn vị )
  Tổng trên có số số hạng là :
      ( 392 – 2 ) : 5 + 1 = 79 ( số hạng )
  Tổng của dãy số đó là :
     ( 2 + 392 ) x 79 : 2 = 15 563
  Vậy A = 15 563
  b) B = 5 + 11 + 17 + 23 + ….. + 389
  Khoảng cách : 11 – 5 = 6 ( đơn vị )
  Số số hạng : ( 389 – 5 ) : 6 + 1 = 65 ( số hạng )
  Tổng : ( 5 + 389 ) x 65 : 2 = 12 805
  Vậy B = 12 805
  c) C = 3 + 6 + 9 + 12 + ….. + 3003
  Khoảng cách : 6 – 3 = 3 ( đơn vị )
  Số số hạng : ( 3003 – 3 ) : 3 + 1 = 1001 ( số hạng )
  Tổng : ( 3 + 3003 ) x 1001 : 2 = 1 504 503
  Vậy C = 1 504 503.
  # Xin hay nhất ( nếu được ạ ) 

 2. Giải đáp:
  a) A = 2 + 7 + 12 + 17 + ……. + 392
  Ta có: khoảng cách giữa các số hạng là 5
  Số hạng của A là: 
  (392-2):5+1=79
  Tổng của A là:
  (392+2).79:2=15563
  b) B = 5 + 11 + 17 + 23 + ….. + 389
  Ta có: khoảng cách giữa các số hạng là 6
  Số hạng của A là: 
  (389-5):6+1=65
  Tổng của A là:
  (389+5).65:2=12805
  c) C = 3 + 6 + 9 + 12 + ……. + 3003
  Ta có: khoảng cách giữa các số hạng là 3
  Số hạng của A là: 
  (3003-3):3+1=1001
  Tổng của A là:
  (3003+3).1001:2=1504503
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để tính tổng của dãy số từ a đến b có n số hạng. Ta tính
  (a+b).n:2
  $Nấm#$
  Xin 5* và CTLHN UwU
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )