Toán Lớp 5: (45x36x47x48)x(51×62-49×48)x(45×128-90×64)x(1995x+1997×1998)

Question

Toán Lớp 5: (45x36x47x48)x(51×62-49×48)x(45×128-90×64)x(1995x+1997×1998), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tháng 2022-12-22T17:25:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx ( 45 xx 128- 90 xx 64) xx ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  =( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx ( 45 xx 128 – 45 xx 2 xx 64) xx ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  =( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx [ 45 xx 128 – 45 xx ( 2 xx 64)] xx( 1995 xx 1997 xx 1998)
  =( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx[ 45 xx 128 – 45 xx  128] xx  ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  =( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx [45 xx ( 128 – 128)]xx  ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  = ( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx [ 45 xx 0]xx  ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  = ( 45 xx 36 xx 47 xx 48) xx ( 51 xx 62 – 49 xx 48) xx  0 xx  ( 1995 xx 1997 xx 1998)
  = 0

 2. Giải đáp:
   0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (45x36x47x48 )x (51×62-49×48)x (45×128-90×64)x (1995×1996+1997×1998)
  =(45x36x47x48) x (51×62-49×48)x (5760-5706) x (1995×1996+1997×1998)
  =(45x36x47x48) x (51×62-49×48)x 0 x(1995x+1997×1998)
  = 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )