Hóa học Lớp 9: Nhúng một miếng nhôm nặng 5g vào 250ml dd CuSO4 0,4 M. Sau một thời gian, lấy miếng nhôm ra, rửa sạch, sấy khô và cân nặng 5,69g. a, tí

Question

Hóa học Lớp 9: Nhúng một miếng nhôm nặng 5g vào 250ml dd CuSO4 0,4 M. Sau một thời gian, lấy miếng nhôm ra, rửa sạch, sấy khô và cân nặng 5,69g.
a, tính khối lượng đồng thoát ra bám và miếng nhôm.
b, tính nồng độ mol của dd sau phản ứng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tuần 2022-06-07T10:05:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $a,\text{Đặt }n_{Al}=a(mol)\\ n_{CuSO_4}=0,25.0,4=0,1(mol)\\ PTHH:2Al+3CuSO_4\to Al_2(SO_4)_3+3Cu\\ \Rightarrow n_{Cu}=1,5a(mol)\\ m_{KL tăng}=m_{Cu}-m_{Al}=64.1,5a-27a=69a=5,69-5=0,69\\ \Rightarrow a=0,01(mol)\\ \Rightarrow n_{Cu}=0,015(mol)\Rightarrow m_{Cu}=0,015.64=0,96(g)\\ b,n_{CuSO_4(dư)}=0,1-0,01.1,5=0,085(mol)\\ n_{Al_2(SO_4)_3}=0,5n_{Al}=0,005(mol)\\ \Rightarrow \begin{cases} C_{M_{CuSO_4(dư)}}=\dfrac{0,085}{0,25}=0,34M\\ C_{M_{Al_2(SO_4)_3}}=\dfrac{0,005}{0,25}=0,02M \end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )