Hóa học Lớp 9: cho 400ml dung dịch Na2SO3 1M tác dụng hết với 300ml dung dịch H2SO4 a) tính nồng độ mol của dung dịch b) nếu cho lượng khí sinh ra ở

Question

Hóa học Lớp 9: cho 400ml dung dịch Na2SO3 1M tác dụng hết với 300ml dung dịch H2SO4
a) tính nồng độ mol của dung dịch
b) nếu cho lượng khí sinh ra ở phản ứng trên đi qua 200ml dung dịch Ba(OH)2 1,25M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-03-14T21:41:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $a)$ 
  $+)$ $\text{CM H2SO4=1,3M}$
  $+)$ $\text{CM Na2SO4=0,57M}$
  $b)66,55g$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $Na_2SO_3+H_2SO_4$ $\rightarrow$ $Na_2SO_4+H_2O+SO_2↑$
  Có $\text{nNa2SO3=CM.V=1.0,4=0,4 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nH2SO4=nNa2SO3=0,4 mol}$
  Đổi $300ml$ thành $0,3l$
  a) Nếu đề hỏi của $H_2SO_4$:
  Vậy $\text{CM H2SO4=$\dfrac{n}{V}$=$\dfrac{0,4}{0,3}$=1,3M}$
  Nếu đề hỏi của $Na_2SO_4:$
  Có $\text{V Sau=0,4+0,3=0,7 lít}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nNa2SO4=nNa2SO3=0,4 mol}$
  Vậy $\text{CM Na2SO4=$\dfrac{n}{V}$=$\dfrac{0,4}{0,7}$=0,57M}$
  b) Có $\text{nSO2=nNa2SO3=0,4 mol}$
  Có $\text{nBa(OH)2=CM.V=1,25.0,2=0,25 mol}$
  Vì $\text{T=$\dfrac{\text{nSO2}}{\text{nBa(OH)2}}$=$\dfrac{0,4}{0,25}$=1,6}$
  Vậy phản ứng tạo $2$ muối
  $Ba(OH)_2+SO_2$ $\rightarrow$ $BaSO3+H_2O$
  $Ba(OH)_2+2SO_2$ $\rightarrow$ $Ba(HSO_3)_2$
  Gọi $X,Y$ là số mol của $Ba(OH)_2(1)$ và $Ba(OH)_2(2)$
  Ta có hệ phương trình sau:
  $\begin{cases} \text{x+y=0,25}\\\text{x+2y=0,4}\ \end{cases}$
  Vậy $x=0,1$ và $y=0,15$
  Có $\text{nBaSO3=x=0,1 mol}$
  Vậy $\text{mBaSO3=0,1.217=21,7g}$
  Có $\text{nBa(HSO3)2=y=0,15 mol}$
  Vậy $\text{mBa(HSO3)2=0,15.299=44,85g}$
  $\rightarrow$ $\text{m muối=21,7+44,85=66,55g}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình hóa học :
  Na_2SO_3 + H_2SO_4 -> Na_2SO_4 + H_2O + SO_2↑
   Đổi : 400ml=0,4l;300ml=0,3l
  n_{Na_2SO_3} = 0,4.1 = 0,4(mol)
  Theo phương trình : n_{H_2SO_4} = n_{Na_2SO_3} = 0,4(mol)
  => CM_{H_2SO_4} = n/V = {0,4}/{0,3} = 1,334(M)
  Theo pt : n_{H_2SO_4} = n_{Na_2SO_3} = 0,4(mol)
  V_{dd sau pư} = 0,3 + 0,3 = 0,7l
  => CM_{H_2SO_4} = {0,4}/{0,7} = 0,571(M)
  b)
  Phương trình hóa học :
  SO_2 + Ba(OH)_2 -> H_2O + BaSO_3↓(1)
  SO_2 + 2Ba(OH)_2 -> Ba(HSO_3)_2(2)
  * Gọi x,y lần lượt là số mol của Ba(OH)_2(1);Ba(OH)_2(2).
  Ta có hệ phương trình :
  n_{Ba(OH)_2} = 0,2.1,25 = 0,25(mol)
  T = {0,4}/{0,25} = 1,a6
  Tạo ra 2 muối
  $\begin{cases} x + y = 0,25\\x + 2y = 0,4\\ \end{cases}$ => $\begin{cases} x = 0,1(mol)\\y = 0,15\\c \end{cases}$
  m_{BaSO_3} = 0,1.217 = 21,7(gam)
  m_{Ba(HSO_3)_2} = 0,15.299 = 44,85(gam)
  m_{muối} = 21,7 + 44,85 = 66,55(gam)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )