Hóa học Lớp 9: Câu 18: Khử hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO cần dùng 1,792 lít khí CO(đktc). Khối lượng của hỗn hợp kim loại thu được là: A.

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 18: Khử hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO cần dùng 1,792 lít khí CO(đktc). Khối lượng của hỗn hợp kim loại thu được là:
A. 3g. B. 3,5g. C. 3,52g. D. 3,6g.
Câu 19: Khi đốt nóng Cl2 không phản ứng với chất nào sau đây?
A. O2. B. Cu. C. Fe. D. H2.
Câu 20: Cho dãy các chất:C, Mg, S, P. Số chât trong dãy tác dụng với O2 tạo thành oxit axit là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 tháng 2022-02-17T12:42:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:18C, 19A, 20C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  18) Gọi x là n_(Fe_2O_3), y là n_(CuO)
  PTHH xảy ra:
  Fe_2O_3+3CO->2Fe+3CO_2
  x………→3x
  CuO+CO->Cu+CO_2
  y…→y
  n_(CO)=(1,792)/(22,4)=0,08mol
  Lập hệ PT: 
  $\left \{ {{3x+y=0,08} \atop {160x+80y=4,8}} \right.$
  ->$\left \{ {{x=0,02mol} \atop {y=0,02mol}} \right.$
  Kim loại sau phản ứng gồm Fe và Cu
  n_(Fe)=2.n_(Fe_2O_3)=0,04mol
  n_(Cu)=n_(CuO)=0,02mol
  m_(Fe)+m_(Cu)=0,04.56+0,02.64=3,52g
  19) Cl_2 không phản ứng với O_2
  PTHH: Cu+Cl_2\overset(t^0)toCuCl_2
  2Fe+3Cl_2\overset(t^0)to2FeCl_3
  H_2+Cl_2\overset(t^0)to2HCl
  20) C+O_2\overset(t^0)toCO_2
  2Mg+O_2\overset(t^0)to2MgO
  S+O_2\overset(t^0)toSO_2
  4P+5O_2\overset(t^0)to2P_2O_5
  Các chất tác dụng với O_2 tạo thành oxit axit là C, S, P
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )