Hóa học Lớp 9: 1. Cho 40,5g CuCl2 tác dụng với 28g NaOH. Chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc có số mol là A.CuCl2 dư 0,1 mol B.NaOH dư 0,3 mol C.Cu

Question

Hóa học Lớp 9: 1. Cho 40,5g CuCl2 tác dụng với 28g NaOH. Chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc có số mol là
A.CuCl2 dư 0,1 mol
B.NaOH dư 0,3 mol
C.CuCl2 dư 0,3 mol
D.NaOH dư 0,1 mol
2. Để trung hòa dung dịch có chứa 0,5 mol H2SO4. Số ml Ca(OH)2 1M là:
A.200 ml
B.250 ml
C.400 ml
D.500 ml
Giải chi tiết giúp em ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tháng 2022-11-24T00:51:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo!
  1. Cho 40,5g CuCl2 tác dụng với 28g NaOH. Chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc có số mol là A.CuCl2 dư 0,1 mol
  B.NaOH dư 0,3 mol
  C.CuCl2 dư 0,3 mol
  D.NaOH dư 0,1 mol
   Ta có PTHH sau:
  $\text{CuCl2+2NaOH$\rightarrow$2NaCl+Cu(OH)2↓}$
  Có $\text{nCuCl2=$\dfrac{40,5}{135}$=0,3 mol}$
  Có $\text{nNaOH=$\dfrac{28}{40}$=0,7 mol}$
  Vì $\text{$\dfrac{0,3}{1}$<$\dfrac{0,7}{2}$}$
  $\rightarrow$ $\text{CuCl2 hết và NaOH dư}$
  $\rightarrow$ $\text{nNaOH dư=0,7-(0,3.2)=0,1 mol}$
  2. Để trung hòa dung dịch có chứa 0,5 mol H2SO4. Số ml Ca(OH)2 1M là:
  A.200 ml
  B.250 ml
  C.400 ml
  D.500 ml
  Ta có PTHH sau:
  $\text{Ca(OH)2+H2SO4$\rightarrow$CaSO4+2H2O}$
  Có $\text{nCa(OH)2=nH2SO4=0,5 mol}$
  $\rightarrow$ $\text{V Ca(OH)2=$\dfrac{n}{CM}$=$\dfrac{0,5}{1}$=0,5 lít}$
  Đổi $\text{0,5 lít thành 500ml}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )