Hóa học Lớp 8: nung a gam kclo3 và b gam kmno4 thu được thể tích khí o2 bằng nhau . tính tỉ lệ a/b. giúp vs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

Hóa học Lớp 8: nung a gam kclo3 và b gam kmno4 thu được thể tích khí o2 bằng nhau . tính tỉ lệ a/b.
giúp vs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 tháng 2022-02-17T23:40:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a/b=245/948
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH xảy ra:
  2KClO_3->2KCl+3O_2
  2KMnO_4->MnO_2+O_2+K_2MnO_4
  Do thể tích của O_2 bằng nhau nên số mol O_2 tạo ra cũng bằng nhau
  Lấy 0,3mol  O_2 ta có:
  n_(KClO_3)=(n_(O_2)×2)/3=(0,3×2)/3=0,2mol
  n_(KMnO_4=(n_(O)_2)×2=0,6mol
  Khối lượng của các chất là:
  m_(KClO_3)=0,2×122,5=24,5g=a
  m_(KMnO_4)=0,6×158=94,8g=b
  Ta có: a/b=(24,5)/(94,8)=245/948
   

 2. Giải đáp:
  Tỉ lệ : a/b = 7/{27,0875}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình hóa học :
  2KClO_3 $\xrightarrow[]{t^0}$ 2KCl + 3O_2↑(1)
  2KMnO_4 $\xrightarrow[]{t^0}$K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2↑(2)
  n_{KClO_3} = m/M = a/{122,5} (mol)
  Theo phương trình (1) : n_{O_2} = 3/2n_{KClO_3} = {3a}/{2.122,5}
  n_{KMnO_4} = m/M = b/{158} (mol)
  Theo phương trình (2) : n_{O_2} = 1/2n_{KMnO_4} = b/{2.158}
  Vì có Thể tích oxi bằng nhau => số mol cũng bằng nhau :
  <=> {3a}/{2.122,5} = b/{2.158}
  <=> {3a}/{245} = b/{316}
  <=> {3a}/b = {245}/{316}
  <=> a/b = {245}/{3.316} = {245}/{948} = 7/{27,0875}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )