Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ a cần 3,36 lít khí o2 điều kiện tiêu chuẩn thu được 6,6 gam co2 và 2,7 gam h2o. xác định cthh củ

Question

Hóa học Lớp 8: đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ a cần 3,36 lít khí o2 điều kiện tiêu chuẩn thu được 6,6 gam co2 và 2,7 gam h2o. xác định cthh của a. biết da/h2 = 15, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 21 phút 2022-04-20T01:05:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{CO_2}=\dfrac{6,6}{44}=0,15(mol)$
  BTNT.C: $n_{C}=n_{CO_2}=0,15(mol)$
  $n_{H_2O}=\dfrac{2,7}{18}=0,15(mol)$
  BTNT.H: $n_{H}=2.n_{H_2O}=0,3(mol)$
  $n_{O_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$ 
  BTNT.O: $n_{O}=2n_{O_2}+n_{H_2O}-2.n_{O_2}=0,15+2\times 0,15-2\times 0,15=0,15$  Đặt A là $C_xH_yO_z$
  Tỉ lệ: $x:y:z=0,15:0,3:0,15=1:2:1$
  CTĐGN: $CH_2O$

 2. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   $CH_2O$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt CTHH của hợp chất hữu cơ A cần tìm là $C_xH_yO_z$
  Có $\text{M A=15.2=30 g/mol}$
  Số mol của $O_2$ là: $\text{n=$\dfrac{3,36}{22,4}$=0,15 mol}$
  Số mol của $CO_2$ là: $\text{n=$\dfrac{6,6}{44}$=0,15 mol}$
  Số mol của $H_2O$ là: $\text{n=$\dfrac{2,7}{18}$=0,15 mol}$
  _________________________________________________________________
  Theo định luật bảo toàn nguyên tố:
  $n_{O}$=$2n{O_2}$+$n_{H_2O}$-$2n_{O_2}$=$0,15$ mol
  $n_{C}$=$n_{CO_2}$=$0,15$ mol
  $n_{H}$=$2n_{H_2O}$=$0,15.2=0,3$ mol
  $\rightarrow$ Được $CH_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )