Hóa học Lớp 8: Cho 6,3g hỗn hợp A gồm hai kim loại Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 đktc a) tính khối lượ

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 6,3g hỗn hợp A gồm hai kim loại Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 đktc
a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A
b) Lượng khí H2 ở trên khử đủ 24g Oxit của kim loại E.Xác định CTHH của oxit kim loại E.
giúp vs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-02-18T09:31:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  $PTHH$ $:$
  $Mg$ $+$ $2HCl$ $→$ $MgCl_2$ $+$ $H_2↑$ $(1)$
  $2Al$ $+$ $6HCl$ $→$ $2AlCl_3$ $+$ $3H_2↑$ $(2)$
  $n_{H_2}$ $=$ $\frac{6,72}{22,4}$ $=$ $0,3$ $(mol)$
  $Gọi$ $n_{Mg}$ $=$ $x$ $(mol)$      $(x,y>0)$
             $n_{Al}$ $=$ $y$ $(mol)$
  $⇒$ $24x$ $+$ $27y$ $=$ $6,3$ $(I)$
  $Theo$ $(1,2)$ $:$ $n_{H_2}$ $=$ $n_{Mg}$ $+$ $\frac{3}{2}×n_{Al}$ $=$ $x$ $+$ $\frac{3}{2}×y$ $(mol)$
  $⇒$ $x$ $+$ $\frac{3}{2}×y$ $=$ $0,3$ $(II)$
  $Từ$ $(I)$ $và$ $(II)$ $⇒$ $\left \{ {{y=0,1} \atop {x=0,15}} \right.$ 
  $⇒$ $m_{Mg}$ $=$ $0,15$ $×$ $24$ $=$ $3,6$ $(g)$
  $⇒$ $m_{Al}$ $=$ $0,1$ $×$ $27$ $=$ $2,7$ $(g)$
  $b,$
  $Gọi$ $CTTQ$ $của$ $oxit$ $là$ $:$ $E_2 O_n$ 
  $PTHH$ $:$
  $E_2 O_n$ $+$ $nH_2$ ${\text{ }}\xrightarrow{{{t^o}}}$ $2E$ $+$ $nH_2 O$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{E_2 O_n}$ $=$ $\frac{1}{n}×n_{H_2}$ $=$ $\frac{0,3}{n}$ $(mol)$
  $⇒$ $M_{E_2O_n}$ $=$ $\frac{24}{\frac{0,3}{n}}$ $=$ $80n$
  $⇒$ $M_E$ $=$ $32n$ $=$
  $Chọn$ $n$ $=$ $1$ $⇒$ $M_E$ $=$ $32$ $(loại)$
  $Chọn$ $n$ $=$ $2$ $⇒$ $M_E$ $=$ $64$ $(nhận)$
  $⇒$ $E$ $là$ $đồng$ $(Cu)$ 
  $⇒$ $CTHH$ $oxit$ $:$ $CuO$
  $Chọn$ $n$ $=$ $3$ $⇒$ $M_E$ $=$ $96$ $(loại)$
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

 2. Giải đáp:
   a)
  m_{Al} = 2,7g
  m_{Mg} = 3,6g
  b)
  CuO
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Phương trình hóa học :
  2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2↑
  Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2↑
  n_{H_2} = {6,72}/{22,4} = 0,3(mol)
  *Gọi x,y lần lượt là số mol của Al,Mg
  Ta có phương trình như sau :
  $\begin{cases} 1,5x + y = 0,3\\27x + 24y = 6,3\\ \end{cases}$ => $\begin{cases} x = 0,1(mol)\\y = 0,15(mol)\\ \end{cases}$
  => m_{Al} = n.M = 0,1.27 = 2,7(gam)
  => m_{Mg} = 0,15.24 = 3,6(gam)
  b)
  Công thức tổng quát của oxit kim loại E : E_2O_x
  Phương trình hóa học :
  E_2O_x + xH_2 -> 2E + xH_2O
  n_{E_2O_x} = 1/xn_{O_2} = {0,3}/x (mol)
  => M_{E_2O_x} = {24}/{0,3:x} = {24x}/{0,3} = 80x$(g/mol)$
  => 2M_E + x16 = 80x
  <=> 2M_E = 80x – 16x
  <=> M_E = 32x
  Nếu 
  x = 1=> E là S(loại)
  x = 2=> E là Cu(nhận)
  x = 3 => E là 96$g/mol$ (loại)
  => E là Đồng
  CTHH của oxit E : CuO
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )