Hóa học Lớp 8: Cho 5,6 gam sắt tác dụng vs dung dịch axit Clohiđric (HCl) thu được Sắt (ll) Clorua (FeCl2) và khí hiđro. a.viết phương trình hoá học

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 5,6 gam sắt tác dụng vs dung dịch axit Clohiđric (HCl) thu được Sắt (ll) Clorua (FeCl2) và khí hiđro.
a.viết phương trình hoá học
b.tính thể tính khí H2 thu đc ở đktc
c.tính số nguyên tử sắt đã tham gia phản ứng
d.nếu thu cùng một lượng khí hiđro như trên thì khối lượng nhôm hay sắt dùng ít hơn?
Giúp mik câu d vs ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-11T05:08:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1(mol)\\ a,PTHH:Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\\ b,n_{H_2}=n_{Fe}=0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{H_2}=0,1.22,4=2,24(l)\\ c,\text{Số nguyên tử sắt là: }0,1.6.10^{23}=0,6.10^{23}\\ d,PTHH:2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2\\ \Rightarrow n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}\approx 0,07(mol)\\ \Rightarrow m_{Al}=0,07.27=1,89(g)\\ \Rightarrow m_{Al}<m_{Fe}$
    Vậy khối lượng nhôm dùng ít hơn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )