Hóa học Lớp 8: Câu 5 . Khí nào dưới đây có thể thu vào bình bằng cách đặt ngửa bình? A. CH4. B. H2. C. Cl2. D. N2. Câu 6 . Cho sơ đồ phản ứng sau

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 5 . Khí nào dưới đây có thể thu vào bình bằng cách đặt ngửa bình?
A. CH4. B. H2. C. Cl2. D. N2.
Câu 6 . Cho sơ đồ phản ứng sau:
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O
Tổng hệ số cân bằng nguyên, tối giản của các chất sản phẩm trong phương trình hóa học trên là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 7 Cho các khí sau: Cl2, O2, N2, H2, NO2. Có bao nhiêu khí nặng hơn không khí?
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 8 . Khối lượng của vôi sống thu được biết khi nung 5 gam đá vôi thấy xuất hiện 1,12 lít khí cacbonic là
A. 7,6 g. B. 9,4 g. C. 2,8 g. D. 6,12 g., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-02-17T13:14:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 5 . Khí nào dưới đây có thể thu vào bình bằng cách đặt ngửa bình?
  A. CH4.          B. H2.
  C. Cl2.            D. N2.
  Giải thích:
  Do các khí này nặng hơn không khí 
  Câu 6 . Cho sơ đồ phản ứng sau: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O Tổng hệ số cân bằng nguyên, tối giản của các chất sản phẩm trong phương trình hóa học trên là
  A. 3.                 B. 2.
  C. 4.                  D. 1.
  Câu 7 Cho các khí sau: Cl2, O2, N2, H2, NO2. Có bao nhiêu khí nặng hơn không khí?
  A. 4.                   B. 3.
  C. 5.                   D. 2.
  Giải thích:
  Không khí có khối lượng mol là 29
  Những khí nặng hơn không khí là: O2 , Cl2 , CO2 , SO2
  Câu 8 Khối lượng của vôi sống thu được biết khi nung 5 gam đá vôi thấy xuất hiện 1,12 lít khí cacbonic là
  A. 7,6 g                    B. 9,4 g                       
  C. 2,8 g                  D. 6,12 g

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 5 : C
  M_{Cl_2} = 35,5xx2 = 71 $(g/mol)$
  M_{kk} = 29 $(g/mol)$
  Mà 71 > 29
  Vậy khí Cl_2 nặng hơn không khí
  => Muốn thu khí Cl_2 ta đặt ngửa bình
  Câu 6 : A
  CaCO_3 + H_2SO_4 -> CaSO_4 + CO_2 + H_2O
  Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 : 1
  Tổng hệ số của sản phẩm 1 + 1 + 1 = 3 
  Câu 7 : B
  M_{Cl_2} = 35,5xx2 = 71 $(g/mol)$
  M_{O_2} = 16xx2 = 32 $(g/mol)$
  M_{N_2} = 14xx2 = 28 $(g/mol)$
  M_{H_2} = 1xx2 = 2 $(g/mol)$
  M_{NO_2} = 14 + 16xx2 = 46 $(g/mol)$
  M_{kk} = 29 $(g/mol)$
  Các chất khí nặng hơn không khí thì có khối lượng mol > 29
  => Các khí nặng hơn không khí là : Cl_2 , O_2 , NO_2
  Câu 8 : C
  n_{CO_2 (đktc)} = V/{22,4} = {1,12}/{22,4} = 0,05 (mol)
  -> m_{CO_2} = nxxM = 0,05xx44 = 2,2 (g)
  Theo ĐLBTKL, ta có :
  m_{CaCO_3} = m_{CaO} + m_{CO_2}
  => 5 = m_{CaO} + 2,2
  => m_{CaO} = 5 – 2,2 = 2,8 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )