Hóa học Lớp 8: Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO.

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO.
a) Lập PTHH.
b) Tính khối lượng ZnO thu được?
c) Tính khối lượng oxi đã dùng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 tuần 2022-04-07T14:58:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) nZn= m/n= 13/65 =0,2 (mol)
         2Zn + O2 -> 2ZnO
      2      :    1     :      2       (mol)
      0,2  ->  0,1 ->   0,2       (mol)
  b)  mZnO= n.M= 0,2 . 81 = 16,2 (g)
  c)   mO2= n.M= 0,1.32= 3,2 (g)

 2. a)
  PTHH : 2Zn + O_2 $\xrightarrow{t^0}$ 2ZnO
  b)
  n_{ZnO} = n_{Zn} = m/M = 13/65 = 0,2(mol)
  -> m_{ZnO} = n × M = 0,2 × 81 = 16,2(gam)
  c)
  n_{O_2} = 1/2n_{Zn} = 0,1(mol)
  -> m_{O_2} = 0,1 × 32 = 3,2(gam)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )