Hóa học Lớp 8: Câu 1: Chọn phát biểu chưa đúng: A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao. B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1: Chọn phát biểu chưa đúng:
A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
C. Oxi không có mùi và vị.
D. Oxi cần thiết cho sự sống.
Câu 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt. B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
C. Sự quang hợp của cây xanh. D. Sự hô hấp của động vật.
Câu 3: Một hợp chất có thành phần % theo khối lượng (trong 1 mol hợp chất) là: 35,97% S, 62,92% O và 1,13% H. Hợp chất này có công thức hóa học:
A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.
Câu 4: Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm từ các chất KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (số mol mỗi chất bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:
A. KMnO4. B. KClO3. C. NaNO3. D. H2O2.
Câu 5: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
A. CrO ; Al2O3 ; MgO ; Fe2O3. B. CrO3 ; Fe3O4 ; CuO ; ZnO.
C. Cr2O3 ; Cu2O ; SO3 ; CO2. D. CrO3 ; SO2 ; P2O5 ; Cl2O7.
Câu 6: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:
A. 183oC. B. –183oC. C. 196oC. D. –196oC.
Câu 7: Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:
A. H2SO4. B. H2SO3. C. HSO4. D. HSO3.
Câu 8: Có mấy loại oxit?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?
A. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.
B. CaO + CO2 → CaCO3.
C. 2HgO 2Hg + O2.
D. Cu(OH)2 CuO + H2O.
Câu 10: Sự cháy là:
A. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
C. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt nhưng có phát sáng.
D. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt và không phát sáng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-03-14T13:31:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1: Chọn phát biểu chưa đúng:
  A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
  B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
  C. Oxi không có mùi và vị.
  D. Oxi cần thiết cho sự sống.
   => Chọn B vì Ag;Au không tác dụng với O2
  Câu 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?
  A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.
  B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
  C. Sự quang hợp của cây xanh.
  D. Sự hô hấp của động vật.
  => Chọn C thì quá trình quang hợp lấy CO2 và thải ra O2 nên làm tăng lượng O2 trong không khí. 
  Câu 3: Một hợp chất có thành phần % theo khối lượng (trong 1 mol hợp chất) là: 35,97% S, 62,92% O và 1,13% H. Hợp chất này có công thức hóa học:
  A. H2SO3.
  B. H2SO4.
  C. H2S2O7.
  D. H2S2O8.
  => Chọn C vì Gọi công thức phân tử chất này là: HxOySz
  Ta có:
  x : y : z = (%H/1) : (%O/16) : (%S/32)
  = (1,12/1) : (62,92/16) : (35,96/32)
  = 1,12 : 3,9325 : 1,12375
  = 2 : 7 : 2
  Câu 4: Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm từ các chất KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (số mol mỗi chất bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:
  A. KMnO4.
  B. KClO3.
  C. NaNO3.
  D. H2O2.
  => Chọn B vì 
  Đặt số mol mỗi chất đem điều chế là 1 mol

  PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2↑ (1)

  (mol) 1 → 0,5

  2KClO3 2KCl + 3O2↑ (2)

  (mol) 1 → 1,5

  2NaNO3 2NaNO2 + O2 (3)

  (mol) 1 → 0,5

  2H2O2 2H2O + O2 (4)

  (mol) 1 → 0,5
  Ta thấy số mol O2 sinh ra từ KClO3 là lớn nhất → thu được lượng O2 nhiều nhất
  Câu 5: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
  A. CrO ; Al2O3 ; MgO ; Fe2O3.
  B. CrO3 ; Fe3O4 ; CuO ; ZnO.
  C. Cr2O3 ; Cu2O ; SO3 ; CO2.
  D. CrO3 ; SO2 ; P2O5 ; Cl2O7.
   
  Câu 6: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:
  A. 183oC.
  B. –183oC.
  C. 196oC.
  D. –196oC.

  Câu 7: Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:

  A. H2SO4.

  B. H2SO3.

  C. HSO4.

  D. HSO3.

  => Chọn B vì SO2 có axit tương ứng là axitsunfurơ

  Câu 8: Có mấy loại oxit?

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  => Chọn B vì loại 1 là Oxit Axit và loại 2 là Oxit Bazo

  Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?

  A. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.

  B. CaO + CO2 → CaCO3.

  C. 2HgO 2Hg + O2.

  D. Cu(OH)2 CuO + H2O.

  Câu 10: Sự cháy là:

  A. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

  B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

  C. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt nhưng có phát sáng.

  D. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt và không phát sáng

  => Chọn A vì 

  * Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.
  – Ví dụ: Khí gas cháy, nến cháy.
  * Sự cháy của một chất trong không khí và trong khí oxi:
  + Giống nhau: Đều là sự oxi hoá.
  + Khác nhau: Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp hơn khi cháy trong khí oxi.
  Chúc bạn học giỏi và đạt đc kết quả cao nha!

 2. Câu 1: Chọn phát biểu chưa đúng:
  A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
  B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
  C. Oxi không có mùi và vị.
  D. Oxi cần thiết cho sự sống.
  Câu 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?
  A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.
  B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
  C. Sự quang hợp của cây xanh.
  D. Sự hô hấp của động vật.
  Câu 3: Một hợp chất có thành phần % theo khối lượng (trong 1 mol hợp chất) là: 35,97% S, 62,92% O và 1,13% H. Hợp chất này có công thức hóa học:
  A. H2SO3.
  B. H2SO4.
  C. H2S2O7.
  D. H2S2O8.
  Câu 4: Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm từ các chất KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (số mol mỗi chất bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:
  A. KMnO4.
  B. KClO3.
  C. NaNO3.
  D. H2O2.
  Câu 5: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
  A. CrO ; Al2O3 ; MgO ; Fe2O3.
  B. CrO3 ; Fe3O4 ; CuO ; ZnO.
  C. Cr2O3 ; Cu2O ; SO3 ; CO2.
  D. CrO3 ; SO2 ; P2O5 ; Cl2O7.
  Câu 6: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:
  A. 183oC.
  B. –183oC.
  C. 196oC.
  D. –196oC.
  Câu 7: Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:
  A. H2SO4.
  B. H2SO3.
  C. HSO4.
  D. HSO3.
  Câu 8: Có mấy loại oxit?
  A. 1.
  B. 2.
  C. 3.
  D. 4.
  Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?
  A. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.
  B. CaO + CO2 → CaCO3.
  C. 2HgO 2Hg + O2.
  D. Cu(OH)2 CuO + H2O
  Câu 10: Sự cháy là:
  A. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
  B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
  C. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt nhưng có phát sáng.
  D. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt và không phát sáng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )