Hóa học Lớp 8: Bài 2: Cho 32g copper (II) sulfate CuSO4 vào 16g sodium hydroxide NaOH thấy xuất hiện chất rắn không tan màu xanh là copper (II) hydr

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 2: Cho 32g copper (II) sulfate CuSO4 vào 16g sodium hydroxide NaOH thấy xuất hiện chất rắn không tan màu xanh là copper (II) hydroxide Cu(OH)2 và 28,4g muối sodium sulfate Na2SO4 1. Dấu hiệu xảy ra phản ứng. 2. Viết phương trình chữ của phản ứng trên. 3. Tính khối lượng chất rắn màu xanh. 4. Lập PTHH phản ứng trên., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-04-07T16:36:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 2: Cho 32g copper (II) sulfate CuSO4 vào 16g sodium hydroxide NaOH thấy xuất hiện chất rắn không tan màu xanh là copper (II) hydroxide Cu(OH)2 và 28,4g muối sodium sulfate Na2SO4
  1. Dấu hiệu xảy ra phản ứng.
  -tạo thành chất rắn không tan màu xanh
  2. Viết phương trình chữ của phản ứng trên.
  copper (II) sulfate+sodium hydroxide→copper (II) hydroxide+sodium sulfate
  3. Tính khối lượng chất rắn màu xanh.
  mCuSO4+mNaOH=mCu(OH)2+mNa2SO4
     32        +     16   = mCu(OH)2+    28,4
  mCu(OH)2= 32+16-28,4=19.6 gam
  4. Lập PTHH phản ứng trên.
  2NaOH+CuSO4→Cu(OH)2+Na2SO4
  ———————————————-
  cho mình xin ctlhn nha:>
  @tranphat13511

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) Dấu hiệu: xuất hiện chất rắn màu xanh không tan
  2) Copper (II) sulfate + sodium hydroxide → Copper (II) hydroxide + sodium sulfate
  3) Theo bảo toàn khối lượng:
  m_{Cu(OH)_2} = m_{CuSO_4} + m_{NaOH} – m_{Na_2SO_4} 
                                = 32 + 16 – 28,4 = 19,6g
  4) CuSO_4 + 2NaOH → Cu(OH)_2 + Na_2SO_4
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )