Hóa học Lớp 11: Cho 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 285 gam dung dịch Ba(OH)2 12%, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A. a. Tính khối

Question

Hóa học Lớp 11: Cho 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 285 gam dung dịch Ba(OH)2 12%, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.
a. Tính khối lượng của sản phẩm tạo thành sau phản ứng.
b. Tính nồng độ phần trăm (C%) của các chất có trong dung dịch A., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 3 tháng 2022-03-09T03:54:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a)n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$
  $n_{Ba(OH)_2}=\dfrac{285.12\%}{171}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow n_{Ba^{2+}}=0,2(mol);n_{OH^-}=2n_{Ba(OH)_2}=0,4(mol)$
  $T=\dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,4}{0,3}=1,33$
  $\Rightarrow $ Tạo 2 muối $CO_3^{2-};HCO_3^-$
  $CO_2+2OH^-\to CO_3^{2-}+H_2O$
  $CO_2+OH^-\to HCO_3^-$
  Đặt $(n_{BaCO_3};n_{Ba(HCO_3)_2})=(x;y)(mol)$
  $\Rightarrow n_{CO_2}=x+y=0,3$
  $n_{OH^-}=2x+y=0,4$
  Giải hệ ta được: $x=0,1;y=0,2$
  So sánh $n_{Ba^{2+}}>n_{CO_3^{2-}}\Rightarrow Ba^{2+}$ dư so vs $CO_3^{2-}$
  $\Rightarrow m_{BaCO_3}=0,1.197=19,7(g)$
  $\Rightarrow m_{Ba(HCO_3)_2}=0,2.259=51,8(g)$
  Lập tỉ lệ: $\dfrac{n_{Ba(OH)_2}}{1}>\dfrac{n_{CO_2}}{2}\Rightarrow Ba(OH)_2$ dư
  $b)$ Vì $Ba(OH)_2$ dư nên $A$ gồm $Ba(OH)_2,Ba(HCO_3)_2$
  $m_{CO_2}=0,3.44=13,2(g);n_{Ba(OH)_2(dư)}=0,2-0,15=0,05(mol)$
  $\Rightarrow m_{Ba(OH)_2}=0,05.171=8,55(g)$
  $\Rightarrow C\%_{Ba(OH)_2}=\dfrac{8,55}{13,2+285}.100\%\approx 2,87\%$
  $\Rightarrow C\%_{Ba(HCO_3)_2}=\dfrac{38,35}{13,2+285}.100\%\approx 12,86\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )